Östra Gymnasiet, Skogås Huddinge


Höstterminen 2005 inleddes med att Östra Gymnasiet, Huddinges största skolbygge sedan 70-talet, slog upp sina portar för 350 förväntningsfulla elever. Gymnasiet med en total bruksarea av cirka 11700 m² har en kapacitet för att ta emot cirka 600 elever plus cirka 30 särskolelever.


Gymnasiets arkitektur uttrycker en egen identitet där volymer, rumssammanhang och planorganisation avspeglar en öppen, välkomnande och demokratisk skola. Byggnadsstrukturen som består av ett antal sammanslutande huvuddelar, en rygg, tre flyglar och en sporthall, är överskådlig och lättorienterad. Ryggen utgör det gemensamma och sammanhållande elementet och är utformad som en intern gata, som är flera våningar hög och följer terrängens sluttning. Gatan kantas av café, bibliotek, aula, elevvård, matsal med mera, och avslutas vid sporthallen som annonserar sig mot friytorna. Stora glasväggar ger utblickar mot naturen i söder. Denna inomhusgata är ett rum för kreativa och spontana möten mellan eleverna i olika program, olika årskurser, lärare och annan personal. Iden gemensamma byggnadskroppen skjuter de olika tegelklädda undervisningsflyglarna in. De markerar de särskiljande programmen och har en mer sluten form. Flyglarna är strukturerade med lärosalar mot väster, rum som används mest på förmiddagarna då de är svala, och studieytor och grupprum mot öster. I östfasadernas stora glasytor redovisas de gemensamma studieytorna och de vertikala kommunikationerna. Korridorerna har minimerats och kommunikationerna sker till stor del via studieytorna.


Sporthallen med sin karaktäriska zinkplåtfasad avslutar skolan mot väster vid den närliggande fotbollsplanen och löparbanan. Hallen fungerar även som en fristående enhet som hyrs ut till bland annat lokala idrottsföreningar. Hallen har en egen entré belägen vid skolans parkering.


Utanför undervisningsflyglarna ligger gröna gårdar med värdefulla träd bevarade. Gårdarna har olika funktion och möblering, en cafégård, en biblioteksgård, en matsalsgård och en gård för utevistelse och odling för gymnasiesärskolan längst i väster.


Huvudentrén till gymnasiet markeras med en tegelskärm mot ”skolbacken” och busshållplatser. Skolbacken är ett samlande förrum på skolans entrésida som utformats med stor omsorg i material, detaljer och konstnärlig utsmyckning. Valet av byggmaterial, inredning och färg har satt sin prägel på skolans karaktär. Enkla gedigna material som aluminium, betong, glas, tegel, stål och zinkplåt har används för att åstadkomma en estetik som inte bara är tilltalande, utan uppfyller det moderna samhällets krav.


Byggnaden fick Huddinge kommuns stadsbyggnadspris år 2006 och är publicerad i tidskriften Arkitektur 2/2006.Information
Projektår: tävling: 2000, proj: 2002-2004
Beställare: Huge Fastigheter AB, Huddinge Kommun
Yta: 11 700 m2